فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

پرویز حسین خانی
پرویز حسین خانی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه - گروه فیزیک
مرتبه علمی :
    استادیار
^