دروس

زمینه های تدریس

دروس فیزیک - نانوفناوری -  الکترودینامیک- هسته ای

پرویز حسین خانی
پرویز حسین خانی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه - گروه فیزیک
مرتبه علمی :
    استادیار
^