زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

پرویز حسین خانی
پرویز حسین خانی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه - گروه فیزیک
مرتبه علمی :
    استادیار
^